Accés al contingut Accés al menú de la secció
Nàutica i busseig  > Pesca recreativa
 

Enllaços relacionats

Pesca marítima recreativa


Per poder pescar, de manera no professional, en aigües continentals o marítimes, superficials o subaquàtiques, cal que disposeu d'una llicència de pesca recreativa.

La llicència és gratuïta per a les persones que acreditin documentalment la situació d'incapacitat permanent total o absoluta, les persones menors de 18 anys i les majors de 65 anys.

Per poder practicar la pesca recreativa a Catalunya, hi ha 3 tipus de llicència:

Llicència de pesca recreativa
Llicència de pesca recreativa subaquàtica
Llicència de pesca recreativa col·lectiva
 

 

Llicència de pesca recreativa

Pescador esportiu de riu

Aquesta llicència és vàlida per a l’exercici de la pesca recreativa continental i marítima en aigües interiors del litoral de Catalunya i en aigües exteriors de jurisdicció o sobirania espanyola, sempre que vagi acompanyada del DNI/NIE/Passaport.

Es considera pesca de superfície la que s'efectua des de terra o des d'una embarcació amb qualsevol estri autoritzat per a aquest tipus de pesca.

Té una durada d'1,2 ó 15 dies o d'1, 2, 3 ó 4 anys.

Expedició de la llicència

  • Es pot obtenir o renovar per internet, a través de l'Oficina Virtual de Tràmits (OVT)
  • Podeu adreçar-vos presencialment a:
    • Serveis territorials i oficines comarcals del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Pel que fa al Serveis Territorials de Barcelona, l'horari d'expedició de llicències és de 9.00 a 14.00 hores

 

 

Llicència de pesca recreativa subaquàtica

Bussejador a pulmó lliure

Per a la pesca submarina, vàlida a les aigües marítimes de tot l'Estat espanyol, excepte a llocs amb prohibicions especials.

Es considera pesca submarina la que es realitza nedant, cabussant-se a pulmó lliure, sense utilitzar equips autònoms o semiautònoms ni cap altre que permeti la respiració en immersió.

Té una durada d'1 any.

Expedició de la llicència

  • Podeu obtenir-la o renovar-la per internet a través de l'Oficina Virtual de Tràmits (OVT).
  • Podeu adreçar-vos presencialment a:
    • Serveis territorials i oficines comarcals del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (excepte els Serveis Territorials a LLeida). Pel que fa als Serveis Territorials de Barcelona, l'horari d'expedició de llicències és 9.00 a 13.30 hores.
  • Cal que disposeu d'un certificat mèdic oficial on es faci constar que el sol·licitant reuneix les condicions físiques necessàries per a la pràctica de la pesca submarina.


Certificats mèdics oficials

Els certificats mèdics oficials que es presentin cal que estiguin redactats en una de les dues llengües cooficials a Catalunya, és a dir, en català o castellà. Això no obstant, s'admet que es presenti un certificat mèdic oficial emès en un idioma diferent d’aquests, sempre que s'acompanyi d'una traducció al català o al castellà feta per un Traductor Jurat.

 

Llicència de pesca recreativa col·lectiva

Per a la pesca marítima de superfície des d'embarcació, vàlida a les aigües marítimes de tot l'Estat espanyol, excepte a llocs amb prohibicions especials.

Té una durada d'1, 2, 3 o 4 anys, i pot ser de dos tipus: fins a 10 persones o per a més de 10 persones.

Expedició de la llicència

  • Podeu adreçar-vos a la Direcció General de Pesca i Afers Marítims del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

 

 

Concursos de pesca recreativa

Els concursos de pesca marítima recreativa estan subjectes a l’autorització prèvia del director o directora general competent en matèria de pesca i afers marítims.

En l’àmbit dels espais naturals protegits, per a autoritzar concursos de pesca marítima recreativa es requereix un informe previ del departament competent en matèria de medi ambient.

Si, excepcionalment, s’organitzen concursos de pesca marítima recreativa en un port, es requereix informe previ de l’autoritat portuària competent.

La declaració de les captures obtingudes en els concursos de pesca recreativa o, si escau, la declaració de no haver obtingut captures s’ha de trametre a la direcció general competent en matèria de pesca i afers marítims.

 

 

Normativa

 
Data d'actualització: 27.09.2018