Accés al contingut Accés al menú de la secció
Nàutica i busseig  > Nàutica d'esbarjo  > Renovar un títol
 

Renovar el títol


Quan s'ha de renovar un títol?

  1. Les titulacions nàutiques s'han de renovar en el moment en que caduquen. Les targetes caduquen als 10 anys de la seva expedició, no obstant això, les persones més grans de 70 anys les han de renovar cada 5 anys.
  2. També cal realitzar el tràmit de renovació quan el titular no pot acreditar-se com a conseqüencia de la pèrdua, deteriorament o substracció de la targeta,canvi de dades personals o modificació de les atribucions de les targetes
 

Requisits per poder realitzar el tràmit de renovació a Catalunya

  1. Haver obtingut el títol objecte de renovació.
  2. Que la targeta a renovar provingui d'una titulació expedida per la Generalitat de Catalunya o que, tot i que va ser expedida per un altra administració, en caducar va ser renovada per la Generalitat de Catalunya.

IMPORTANT:

Les renovacions de títols nauticoesportius s'han de fer a l'Administració que va expedir la targeta, d'acord amb l'article 26 del capítol V del Reial Decret 875/2014, pel que es regulen les titulacions nàutiques per al govern d'embarcacions d'esbarjo. Per tant, totes aquelles titulacions expedides per altres comunitats autònomes o per la Direcció General de la Marina Mercant s'han de renovar en l'organisme que va fer l'expedició de la targeta.  

 

Documentació que cal aportar

Per sol·licitar la renovació cal aportar l'imprès de sol·licitud, al que caldrà adjuntar la següent documentació:

 
  1. Acreditació de l’aptitud psicofísica pel maneig d’embarcacions d’esbarjo realitzat en Centres de Reconeixement de Conductors( CRC ) establert en el Reial Decret 875/2014, pel que es regulen les titulacions nàutiques per al govern d'embarcacions d'esbarjo,   o en substitució de l’acreditació fotocòpia compulsada dels reconeixements mèdics per a l'embarcament de l'ISM o els expedits pels metges militars en els que s'acrediti l'aptitud per a navegar del militar sol·licitant.
    No cal si ha passat menys de 2 anys des de la data d’expedició de l’anterior certificat. En el cas que s’acrediti que no ha passat més de dos anys des de l’obtenció del permís de conduir vehicles terrestres a motor, presentar copia del citat permís a mes d’una revisió ocular als efectes de diferenciar els colors, especialment el verd i el vermell, realitzada en un CRC.
  2. Justificant d'haver ingressat l'import corresponent a les taxes. 

 

 

Taxes

Podeu consultar les taxes per a l'exercici d'activitat nauticoesportiva

 

Llocs de presentació:

Les sol·licituds de renovació es poden presentar a les següents oficines del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural:

 

Obtenció immediata de la targeta

 

L’Escola posa en funcionament un sistema de renovació que permet que els ciutadans i les ciutadanes renovin de forma immediata la seva titulació. Aquest nou servei, excepte a Serveis Territorials del DAAM a Barcelona i a la Catalunya Central, s’ofereix a les següents oficines:

 

Els ciutadans i les ciutadanes podran accedir a aquest servei anant directament a alguna d’aquestes oficines, però en el cas de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, caldrà primer demanar dia i hora mitjançant el Servei de Cita Previa, al que es pot accedir a través del següent enllaç: 

 

Documents que cal aportar per al tràmit de renovació immediata:

  1. Certificat mèdic expedit en un centre de reconeixement de conductors, d’acord amb el que estableix el Reial Decret 875/2014, pel que es regulen les titulacions nàutiques per al govern d'embarcacions d'esbarjo.
  2. Una targeta de crèdit per poder fer el pagament de la taxa corresponent.

  

 
Data d'actualització: 31.03.2017